reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
Reštaurovanie Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   jednak   pôsobeniu   času   a   prírodných   vplyvov,   tak   aj   ľudským   zásahom,   ktoré   ich   chceli   neodborne   opraviť alebo   zdokonaliť.   Činnosť   reštaurátora   začína   dôkladným   prieskumom   diela   na   základe   ktorého,   si   reštaurátor   vytvorí   plán   nasledujúce   činnosti.   Reštaurátor   musí predovšetkým   s   pokorou   slúžiť   danému   dielu.   Musí   vedieť   potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú   invenciu.   Na   reštaurátora   sa   kladú   veľmi   rozmanité   požiadavky   a reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie   ,   ako   umelecké,   tak   technické   .   Musí   mať   výtvarné   schopnosti,   aby   dokázal   dielo   obnoviť   a   prípadne   doplniť,   dobré   znalosti dejín umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...  
„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973

reštaurovanie sôch

- čistenie - spevňovanie - konzervovanie
ZDÔVODNENIE POSTUPU REŠTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU Zámerom     reštaurovania     je uviesť sochu do   pôvodného stavu Cieľom        reštaurovania        je snaha    o    čo    najväčšie    zachovanie originálnych        vrstiev        pôvodnej polychrómie    plastiky    s    výtvarným scelením    diela    cestou    doplnenia chýbajúcich    častí    so    zachovanými plochami.     Na     dosiahnutie     tohto cieľa je potrebné:
Mgr. Miroslav Pribiš
kriedovanie, polychromia, reštaurovanie, socha
umelecké remeslá
polychromovanie, pozlacovanie, reštaurovanie relief, socha, drevorezba, plastika, restaurovanie
1.   Vykonať   dôsledne   reštaurá-torský prieskum    všetkých    vrstiev    polychró- mie    -    sondážny    prieskum    a    podľa potreby ich fixovať, 2.     Na     základe     prieskumu     vykonať odstránenie       nevhodných       sekun- dárnych      vrstiev      polychrómie      na pôvodné   vrstvy   s   použitím   odbor-nej reštaurátorskej technológie. 3.   Drevenú   hmotu   sochy   konzervovať petrifikačným   roztokom   solakrylu   v toluéne    s    pridaním    dezinfekčného pro-striedku proti pliesňam. V    záverečnej    fáze    sochu    tmelením rušivých    plôch    zjednotiť    a    previesť scelujúcou    retušou    v    nevyhnutných optických   zásahoch   do     optimálneho výtvarnoestetického     celku     v     duchu súčasného      výtvarného      názoru      o zachovaní pamiatky. .
drevorezba, plastika, tmelenie, pozlacovanie, reštaurovanie reštaurovanie, socha, skulptura, plastika sedembolestná mária, reštaurovanie a konzervovanie
sochy
- reštaurovanie drevených,   polychrómovaných a pozlatených   sôch - plastickej štukovej výzdoby - pozlacovanie
reštaurovanie a konzervovanie
navštívte galériu DIELO.eu prezentácia a predaj tvorby sučasných slovenských autorov
reštaurovanie, socha, pozlacovanie pozlacovanie, platkove zlato, reštaurovanie
Reštaurovanie Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   jednak   pôsobeniu   času   a   prírodných   vplyvov, tak   aj   ľudským   zásahom,   ktoré   ich   chceli   neodborne   opraviť   alebo   zdokonaliť.   Činnosť   reštaurátora   začína dôkladným    prieskumom    diela    na    základe    ktorého,    si    reštaurátor    vytvorí    plán    nasledujúce    činnosti. Reštaurátor   musí   predovšetkým   s   pokorou   slúžiť   danému   dielu.   Musí   vedieť   potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju vlastnú   tvorivú   invenciu.   Na   reštaurátora   sa   kladú   veľmi   rozmanité   požiadavky   a   reštaurovanie   tak   vyžaduje rôzne   kvalifikácie   ,   ako   umelecké,   tak   technické   .   Musí   mať   výtvarné   schopnosti,   aby   dokázal   dielo   obnoviť   a prípadne   doplniť,   dobré   znalosti   dejín   umenia,   predovšetkým   umeleckých   a   remeselných   techník   starých čias...  
„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973
Mgr. Miroslav Pribiš
Mgr. Miroslav Pribiš
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
- čistenie - spevňovanie - konzervovanie
ZDÔVODNENIE POSTUPU REŠTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU Zámerom     reštaurovania     je uviesť sochu do   pôvodného stavu Cieľom       reštaurovania       je snaha    o    čo    najväčšie    zachovanie originálnych        vrstiev        pôvodnej polychrómie    plastiky    s    výtvarným scelením    diela    cestou    doplnenia chýbajúcich    častí    so    zachovanými plochami.     Na     dosiahnutie     tohto cieľa je potrebné:
umelecké remeslá
1.     Vykonať     dôsledne     reštaurá- torský    prieskum    všetkých    vrstiev polychró-mie   -   sondážny   prieskum a podľa potreby ich fixovať, 2.    Na    základe    prieskumu    vykonať odstránenie    nevhodných    sekun- dárnych    vrstiev    polychrómie    na pôvodné   vrstvy   s   použitím   odbor- nej reštaurátorskej technológie. 3.         Drevenú         hmotu         sochy konzervovať               petrifikačným roztokom    solakrylu    v    toluéne    s pridaním       dezinfekčného       pro- striedku proti pliesňam. V        záverečnej        fáze        sochu tmelením   rušivých   plôch   zjednotiť a    previesť    scelujúcou    retušou    v nevyhnutných   optických   zásahoch do                                      optimálneho výtvarnoestetického   celku   v   duchu súčasného    výtvarného    názoru    o zachovaní pamiatky. .
sochy
- reštaurovanie drevených,   polychrómovaných a pozlatených   sôch - plastickej štukovej výzdoby - pozlacovanie
reštaurovanie a konzervovanie
navštívte galériu DIELO.eu prezentácia a predaj tvorby sučasných slovenských autorov

reštaurovanie sôch

„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973
Mgr. Miroslav Pribiš
umelecké remeslá
Reštaurovanie Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   jednak   pôsobeniu času   a   prírodných   vplyvov,   tak   aj   ľudským   zásahom,   ktoré   ich   chceli   neodborne opraviť    alebo    zdokonaliť.    Činnosť    reštaurátora    začína    dôkladným    prieskumom diela    na    základe    ktorého,    si    reštaurátor    vytvorí    plán    nasledujúce    činnosti. Reštaurátor    musí    predovšetkým    s    pokorou    slúžiť    danému    dielu.    Musí    vedieť potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú   invenciu.   Na   reštaurátora   sa   kladú veľmi   rozmanité   požiadavky   a   reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie   ,   ako umelecké,    tak    technické    .    Musí    mať    výtvarné    schopnosti,    aby    dokázal    dielo obnoviť     a     prípadne     doplniť,     dobré     znalosti     dejín     umenia,     predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...  
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
- čistenie - spevňovanie - konzervovanie
ZDÔVODNENIE POSTUPU REŠTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU Zámerom     reštaurovania     je uviesť sochu do   pôvodného stavu Cieľom        reštaurovania        je snaha    o    čo    najväčšie    zachovanie originálnych        vrstiev        pôvodnej polychrómie    plastiky    s    výtvarným scelením    diela    cestou    doplnenia chýbajúcich    častí    so    zachovanými plochami.     Na     dosiahnutie     tohto cieľa je potrebné:
1.   Vykonať   dôsledne   reštaurá-torský prieskum    všetkých    vrstiev    polychró- mie    -    sondážny    prieskum    a    podľa potreby ich fixovať, 2.     Na     základe     prieskumu     vykonať odstránenie       nevhodných       sekun- dárnych      vrstiev      polychrómie      na pôvodné   vrstvy   s   použitím   odbor-nej reštaurátorskej technológie. 3.   Drevenú   hmotu   sochy   konzervovať petrifikačným   roztokom   solakrylu   v toluéne    s    pridaním    dezinfekčného pro-striedku proti pliesňam. V    záverečnej    fáze    sochu    tmelením rušivých    plôch    zjednotiť    a    previesť scelujúcou    retušou    v    nevyhnutných optických   zásahoch   do     optimálneho výtvarnoestetického     celku     v     duchu súčasného      výtvarného      názoru      o zachovaní pamiatky. .
sochy
- reštaurovanie drevených,   polychrómovaných a pozlatených   sôch - plastickej štukovej výzdoby - pozlacovanie
reštaurovanie a konzervovanie

reštaurovanie sôch

navštívte galériu DIELO.eu prezentácia a predaj tvorby sučasných slovenských autorov
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich